Algemene voorwaarden

U bevindt zich hier  

Zoals deze gehanteerd worden door: Dutch Labdisposables Services hierna ook te noemen DLS alsmede wij of ons, gevestigd te Drogeham.
Het bedrijf staat ingeschreven bij de KvK te Leeuwarden onder nummer 60630264

1. Geldigheid

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door DLS gedane aanbiedingen en alle door DLS uit hoofde van haar bedrijf gesloten overeenkomsten.

1.2 De nummering en de titels van de artikelen heeft alleen tot doel om de leesbaarheid te bevorderen. Hieraan kunnen echter op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

1.3 Een opdracht of bestelling door een opdrachtgever/koper geldt als onvoorwaardelijke acceptatie van deze algemene voorwaarden.

1.4 Van deze voorwaarden afwijkende bijzondere bedingen zijn slechts bindend voorzover ze schriftelijk zijn overeengekomen.

1.5 Indien een opdrachtgever/koper zelf ook algemene voorwaarden hanteert zijn deze niet van toepassing indien en voorzover dit niet uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen.

1.6 Nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen uit deze voorwaarden laat de geldigheid voor het overige onverlet.

1.7 Indien DLS niet steeds de strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, brengt dit niet met zich mede dat deze voorwaarden niet van toepassing zouden zijn of dat DLS het recht zou verliezen om in toekomstige, al dan niet soortgelijke, gevallen de strikte naleving van deze voorwaarden zal verlangen.

2. Overeenkomst

2.1 Overeenkomsten met ons uit hoofde van ons bedrijf gesloten en aanbiedingen door ons gedaan zijn voor ons slechts bindend indien en voorzover wij dit schriftelijk bevestigen.

2.2 Afspraken met onze ondergeschikten of door ons ingeschakelde hulppersonen binden ons niet indien en voorzover wij deze afspraken niet schriftelijk bevestigen.

2.3 Offertes en overeenkomsten bevatten alleen die goederen en diensten die uitdrukkelijk in onze schriftelijke bevestiging zijn gespecificeerd.

2.4 Elke door ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat ons van voldoende kredietwaardigheid van de tegenpartij zal blijken, zulks uitsluitend te onzer beoordeling.

2.5 DLS is gerechtigd de verplichtingen uit de overeenkomst of een deel van haar verplichtingen door derden te laten uitvoeren.

2.6 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om zonder schriftelijke toestemming van DLS haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst over te dragen aan derden.

2.7 Offertes zijn ten alle tijde vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders uit de offerte blijkt.

2.8 Zolang een offerte niet schriftelijk is geaccepteerd kan deze te allen tijde worden ingetrokken.

3. Wijzigingen

3.1 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht of overeenkomst die door de opdrachtgever/koper gewenst worden moeten door hem tijdig aan ons worden doorgegeven. Indien de verlangde wijzigingen mondeling zijn doorgegeven is de tenuitvoerlegging hiervan ten volle voor rekening van de opdrachtgever/koper.

3.2 Indien en voorzover de verlangde wijzigingen hogere kosten met zich meebrengen wordt hiervan door ons mondeling of schriftelijk mededeling gedaan aan de opdrachtgever/koper.

3.3 Hogere kosten tengevolge van de verlangde wijzigingen worden aan de opdrachtgever/koper doorberekend ongeacht of de wijzigingen mondeling dan wel schriftelijk zijn doorgegeven.

3.4 Indien en voor zover de opdrachtgever/koper niet bereid is om de hogere prijs te betalen worden de gewenste veranderingen niet aangebracht en wordt de opdracht conform de oorspronkelijke afspraak uitgevoerd.

3.5 Onze weigering om gewenste veranderingen uit te voeren is voor de opdrachtgever/koper geen reden om de overeenkomst te ontbinden. Hij is en blijft aan de oorspronkelijke overeenkomst gebonden.

3.6 Door het uitvoeren van de verlangde wijzigingen kan de oorspronkelijk afgesproken leveringstermijn overschreden worden. Deze eventuele overschrijding komt geheel voor risico van de opdrachtgever.

4. Prijzen/kosten

4.1 Alle door DLS gegeven prijzen zijn exclusief BTW en eventuele invoerheffingen tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen.

4.2 Alle door DLS opgegeven prijzen worden te goeder trouw gegeven.

4.3 Prijsverhogingen die optreden ten gevolge van gewijzigde overheidsmaatregelen, invoerheffingen en voorschriften worden door DLS aan de opdrachtgever doorberekend.

4.4 Indien de leveranciers van DLS hogere of lagere prijzen dan ten tijde van het opstellen van de offerte door DLS voorzien was, in rekening brengen, brengt DLS deze verhoging of verlaging bij de opdrachtgever in rekening.

4.5 Indien DLS een vaste prijs is overeengekomen is deze berekend naar het prijs en kostenniveau van het moment waarop de prijs is gegeven. Tussentijdse prijs- en kostenstijgingen kunnen worden doorberekend.

5. Materialen/diensten

5.1 Alle eventueel door DLS geleverde materialen zijn in principe van normale handelskwaliteit, met dien verstande dat geringe afwijkingen niet tot schadevergoeding of vermindering van de koopprijs aanleiding kunnen geven.

5.2 Bij de bepaling van de kwaliteit van de door DLS geleverde goederen en diensten is niet uitsluitend de subjectieve verwachting welke de opdrachtgever van de betreffende goederen of diensten heeft doorslaggevend. Bepalend is hetgeen in de branche als normaal beschouwd dient te worden. Hierbij moet onder meer rekening worden gehouden met de gemiddelde kwaliteit van alle door DLS geleverde goederen en werkzaamheden alsmede de hiervoor berekende prijzen.

5.3 De door DLS te geven garantie op gebruikte of geleverde materialen wordt gegeven overeenkomstig de door de producent gegeven voorschriften en voorwaarden met dien verstande dat DLS niet voor een gebrek aansprakelijk gesteld kan worden indien en voorzover de producent van de betreffende goederen daarvoor niet aansprakelijk is.

5.4 De opdrachtgever kan zich pas op garantiebepalingen met betrekking tot geleverde goederen beroepen indien en voorzover hij aan al zijn verplichtingen jegens DLS heeft voldaan of zich daarvoor garant stelt.

6. (Op)levering

6.1 Opgegeven leveringstermijnen en opleveringstermijnen gelden bij benadering en worden door DLS gegeven in de verwachting dat er geen beletsel aanwezig is. 

6.2 Goederen worden geacht te zijn geleverd op het moment dat ze in de feitelijke macht van de opdrachtgever zijn gekomen of hij de feitelijke macht erover zou kunnen uitoefenen of op het moment waarop DLS aangeeft dat de goederen door de opdrachtgever afgehaald kunnen worden of op het moment dat de goederen op transport worden gesteld.

6.3 Indien de opdrachtgever de goederen niet afhaalt of weigert in ontvangst te nemen, staan deze geheel voor eigen rekening en risico te zijner beschikking op een nader door DLS aan te geven locatie opgeslagen. 

6.4 Overschrijding van een afgesproken leveringstermijn is geen grond voor schadevergoeding.

6.5 Wij zijn gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te schorten wanneer de opdrachtgever/koper niet of niet tijdig voldoet aan enige verplichting uit de overeenkomst en de bij de overeenkomst horende algemene voorwaarden. 

6.6 De in de vorige zin vermelde opschorting geeft nimmer reden tot schadevergoeding.

7.(Extra) Werkzaamheden

7.1 Indien voor het uitvoeren van de overeenkomst extra werkzaamheden nodig zijn die ten tijde van het sluiten der overeenkomst niet voorzienbaar waren of wanneer deze extra werkzaamheden het gevolg zijn van gedragingen en/of een verzwijging danwel onjuiste opgave van de opdrachtgever/koper dan worden deze werkzaamheden tegen het gangbare tarief doorberekend.

7.2 Indien een vast tijdstip voor de aflevering is afgesproken is dit afgesproken ten behoeve van DLS.

7.3 De opdrachtgever/koper draagt er zorg voor dat wij op de afgesproken tijd ongehinderd en zonder wachten de goederen zonder belemmeringen kunnen afleveren.

7.4 Hierbij worden wachttijden, extra reistijden, en/of een aan de opdrachtgever te wijten of voor zijn risico komende vertraging tegen het gangbare uurloon doorberekend. Ter bepaling van het feit welke omstandigheden voor risico van de opdrachtgever komen zij verwezen naar het volgende artikel.

8. Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid van DLS

8.1 DLS is nimmer aansprakelijk voor kosten, schaden en interesten die het directe of indirecte gevolg zijn van: overmacht, daden of nalatigheden van de opdrachtgever of zijn ondergeschikten, daden of nalatigheden van ons, onze ondergeschikten, danwel andere personen die door of vanwege ons tewerk zijn gesteld, met uitzondering van die daden en nalatigheden die het gevolg zijn van opzet of grove schuld. Dit artikel is ten aanzien van meerwerk van overeenkomstige toepassing.

8.2 Wij zijn nimmer gehouden om geleden bedrijfs- en/of gevolgschade van een opdrachtgever/koper te vergoeden. Alleen directe materiĆ«le door de opdrachtgever geleden schade, die het rechtstreekse directe gevolg is van ingevolge de vorige leden aan DLS toe te rekenen gedragingen, komt tot ten hoogste het factuurbedrag voor vergoeding in aanmerking.

8.3 Wij zijn nimmer jegens onze opdrachtgever aansprakelijk voor eisen welke door overheid en/of overheidsinstellingen worden gesteld in verband met de opdracht. 

8.4 Buitengewone omstandigheden die aanleiding geven tot een wijziging in de feitelijke omstandigheden leveren voor DLS overmacht op. Dit is onder meer in het geval

 • Bij het optreden van stormschade en buitengewone weersomstandigheden,
 • Bij het verlies of beschadigingen tijdens het transport van de goederen,
 • Bij het niet of niet tijdig leveren door de leveranciers van DLS,
 • Bij brand op de plaats waar benodigde goederen liggen opgeslagen
 • Bij werkstakingen, oorlog en molest,
 • Wanneer door of namens derden geleverde of verhuurde materialen niet of niet naar behoren functioneren
 • Bij het uitvallen van de stroomvoorzieningen en/of uitval van telecommunicatieverbindingen
 • Bij ziekte van werknemers en/of de eigenaar van DLS

8.5 Ingeval van overmacht is DLS ontheven van haar verplichting tot het nakomen van de overeenkomst en kan de wederpartij geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling doen gelden. Hierbij heeft DLS het recht om de overeenkomst te ontbinden. Indien en voorzover de buitengewone omstandigheden van tijdelijke aard zijn kan DLS, zulks geheel te eigener beoordeling, de uitvoering van de overeenkomst opschorten of de uitvoering van de overeenkomst wijzigen.

8.6 Wanneer de opdrachtgever meent dat wij op enigerlei wijze schade hebben veroorzaakt waarvoor wij in zijn ogen aansprakelijk zouden zijn is hij verplicht om, op straffe van verval van zijn rechten dienaangaande, ons hiervan binnen 8 dagen na het optreden van de schade of binnen 8 dagen nadat de schade op enigerlei wijze aan hem bekend had kunnen zijn, mededeling te doen. Deze mededeling dient schriftelijk te geschieden.

8.7 DLS is aansprakelijk, voorzover haar verzekering dit dekt, voor schade aan hulpmiddelen, materiaal en werkruimtes, alsmede eigendommen van Opdrachtgever en/of derden, voorzover ontstaan door opzet of grove schuld van DLS of van hen, die door haar belast zijn met de uitvoering van de overeenkomst.

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

8.8 De opdrachtgever is ten volle aansprakelijk voor alle daden en nalatigheden van zichzelf en de door hem ingeschakelde hulppersonen. 

8.9 De opdrachtgever zal zich (onder meer) in de volgende gevallen en situaties niet op overmacht kunnen beroepen:

 • Gewijzigde wet- en regelgeving alsmede overheidsvoorschriften en rechterlijke uitspraken voor zover deze aan de zijde van de opdrachtgever een beletsel doen opkomen of er ten gevolge hiervan schade optreedt.
 • Als een beletsel ontstaat en/of de schade optreedt ten gevolge van daden of nalatigheden van degene in wiens opdracht de opdrachtgever op zijn beurt werkzaam is
 • Geldelijk onvermogen, faillissement en surseance van betaling daarbij begrepen, bij de opdrachtgever of bij degene voor wie de opdrachtgever werkzaam is.
 • Gehele of gedeeltelijke overgang van de onderneming van de opdrachtgever zelf of gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming van degene in wiens opdracht de opdrachtgever werkzaam is.
 • Beslaglegging en of tenuitvoerlegging van gerechtelijke vonnissen, alsmede het uitoefenen van zakelijke zekerheidsrechten door een derde indien en voorzover dit tot voldoening van een vordering, die deze derde op de opdrachtgever (of op degene ten wiens behoeve de opdrachtgever werkzaam is) heeft, strekt.
 • Het feit dat een verzekeraar, terecht of onterecht, de eventuele schade niet dekt.
 • Het feit dat de opdrachtgever minder winst zal maken of mogelijk zelfs verlies zal lijden

8.10 De onder 8.9. genoemde omstandigheden en situaties komen ten allen tijde voor risico van de opdrachtgever, ongeacht het feit of hij daarop invloed heeft of niet. De al dan niet voorzienbaarheid van deze situaties doet daarbij niet terzake.

8.11 Indien de goederen aan de opdrachtgever zijn geleverd is deze vanaf dat moment volledig aansprakelijk voor de geleverde goederen. 

9. Reclame

9.1 De opdrachtgever/koper is verplicht om terstond na de levering/oplevering van het werk en/of de goederen dit of deze grondig te inspecteren op gebreken alsmede bij de aflevering van goederen deze te controleren op onder meer aantal, gewicht en hoeveelheid.

9.2 Bij aanwezigheid van gebreken is de opdrachtgever verplicht om ten spoedigste, doch in ieder geval binnen 3 werkdagen nadat hij de gebreken heeft ontdekt of redelijkerwijze zou hebben kunnen ontdekken dit schriftelijk aan ons te melden en dient hij ons in de gelegenheid te stellen om de gebreken te controleren.

9.3 Laat de opdrachtgever/koper na om binnen 8 dagen na de levering of oplevering te reclameren, dan wordt hij, zonder dat tegenbewijs is toegelaten, geacht met de staat waarin het gekochte is geleverd of het werk is opgeleverd in te stemmen en vervalt ieder recht op reclame. 

9.4 Reclames die naar ons oordeel juist zijn, geven, zulks geheel naar onzer keuze, recht op, hetzij een schadevergoeding tot ten hoogste het factuurbedrag, hetzij op kosteloos herstel van de geconstateerde gebreken. De opdrachtgever is te allen tijde verplicht om DLS de gelegenheid tot inspectie en herstel te geven.

9.5 Reclames geven de opdrachtgever/koper niet het recht om ontbinding van de koop te vorderen of betaling uit te stellen, danwel na te laten.

9.6 Reclames dienen te allen tijde schriftelijk te geschieden.

10. Eigendomsvoorbehoud

10.1 Zolang wij geen volledige betaling hebben ontvangen blijven door ons geleverde goederen, hetzij verwerkt, hetzij onverwerkt, ons eigendom. 

10.2 Dit eigendomsvoorbehoud blijft bestaan indien wij uit anderen hoofde nog enige vordering op de opdrachtgever/koper hebben.

10.3 Wij hebben het recht om deze goederen terug te vorderen en tot ons te nemen indien de nalatige opdrachtgever/koper zijn verplichtingen niet nakomt, liquideert, surseance van betaling aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard of indien er beslag op de goederen wordt gelegd.

10.4 Het is de opdrachtgever/koper verboden om zolang de goederen ingevolge de eerdere leden van dit artikel nog ons eigendom zijn, daden van beschikking, zoals bijvoorbeeld het vestigen van een pandrecht, met betrekking tot de verkochte goederen te verrichten.

11. Betaling

11.1 Door ons uitgevoerde werkzaamheden en door ons geleverde goederen en diensten worden door ons al dan niet bij wijze van voorschot gefactureerd.

11.2 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal Opdrachtgever verplicht zijn bij wijze van voorschot 50% van het totaalverschuldigde aan ons te betalen. Zolang het voorschot niet is betaald is DLS gerechtigd om al haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten.

11.3 De opdrachtgever is verplicht om alle door ons verstrekte facturen, onverschillig of het een voorschotnota betreft of niet, zorgvuldig op hun juistheid te controleren en eventuele onjuistheden binnen 8 dagen na de factuurdatum schriftelijk aan ons te melden. Indien en voorzover de opdrachtgever dit achterwege laat wordt zonder meer aangenomen dat hij zonder enig voorbehoud instemt met de betreffende factuur en de volledige inhoud daarvan. De opdrachtgever kan zich in een later stadium niet op de onjuistheid van de betreffende factuur en de inhoud daarvan beroepen.

11.4 Indien de opdrachtgever door hem geconstateerde onjuistheden niet of niet tijdig meldt is hij in geen geval gerechtigd de betaling van de factuur op te schorten of een eventueel verschil achter te houden of in verrekening te brengen.

11.5 Alle facturen dienen strikt binnen 2 weken na factuurdatum betaald te worden. 

11.6 Wanneer de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig betaalt, is hij zonder dat daartoe een verdere ingebrekestelling nodig is in verzuim. Wij kunnen echter, zonder dat dit overigens onze rechten aantast, de opdrachtgever alsnog een korte periode de gelegenheid bieden om zonder bijkomende kosten de hoofdsom te betalen.

11.7 Wanneer wij een bepaalde opdrachtgever in het verleden al dan niet stilzwijgend hebben toegestaan om de betalingstermijn zonder gevolgen te overschrijden kan de betreffende opdrachtgever noch in het heden noch in de toekomst een beroep op deze toeschietelijkheid doen en blijft het in lid 4 bepaalde onverkort van toepassing. 

11.8 De opdrachtgever is verplicht om buiten de hoofdsom en rente om, alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, veroorzaakt door het achterwege blijven van de betaling, te vergoeden.

11.9 Wanneer wij ter gelegenheid van een of meerdere aanmaningen niet dadelijk betaling van rente en kosten vorderen houdt dit geenszins in dat wij afstand doen van het recht om deze kosten en rente in een later stadium alsnog met ingang van de vervaldatum te vorderen. 

11.10 De opdrachtgever is over de tijd dat hij in verzuim is een contractuele rente van 1,5 procent per maand over de hoofdsom verschuldigd. Elke ingetreden maand zal als volledige maand worden gerekend.

11.11 De buitengerechtelijke (incasso)kosten bedragen 15% van de hoofdsom met een minimum van € 125, -- exclusief BTW per geheel of gedeeltelijk onbetaald gelaten factuur.

11.12 De grootte van en de gehoudenheid tot het betalen van buitengerechtelijke kosten blijkt reeds uit het feit dat wij ons op enig moment verzekeren van de hulp van derden teneinde betaling te verkrijgen.

11.13 Eventueel verleende of overeengekomen kortingen vervallen automatisch ingeval van te late betaling.

12. Annulering

12.1 In het geval Opdrachtgever een reeds geplaatste bestelling annuleert is Opdrachtgever verplicht ons de daardoor geleden en te lijden schade te vergoeden.

12.2 De in het voorgaande lid genoemde schade wordt, onverminderd het recht van DLS om, wanneer de daadwerkelijke schade hoger is volledige schadevergoeding te vorderen, gesteld op 50% van de koopsom exclusief btw.

12.3 Bij een annulering door de Opdrachtgever korter dan 24 uur voor de geplande aflevering en/of bij een annulering op het moment waarop de goederen reeds op transport zijn gesteld zal de volledige koopsom, inclusief BTW en transportkosten en andere overeengekomen vergoedingen, verschuldigd zijn.

12.4 DLS is gerechtigd de overeenkomst op te zeggen en/of de order te annuleren in geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken. Opdrachtgever heeft in een dergelijk geval geen recht op schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van DLS op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

13. Slotbepalingen

13.1 In het geval er vertalingen van deze voorwaarden ter beschikking worden gesteld is en blijft de Nederlandse tekst van deze voorwaarden te allen tijde doorslaggevend.

13.2 Op alle met of door ons gesloten overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing en geschillen met betrekking tot overeenkomsten met of door ons gesloten zullen worden voorgelegd aan de bevoegde Burgerlijke rechter. Indien de opdrachtgever de buitenlandse nationaliteit heeft of in het buitenland is gevestigd en geen adres, filiaal of vestiging in Nederland heeft is de rechtbank te Leeuwarden bevoegd van geschillen tussen ons en opdrachtgever kennis te nemen. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.